Monday, 08/08/2022 - 21:19|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng ban hành tiêu chí tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng vừa ký Quyết định số 40/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2021 về việc ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

         Các lĩnh vực và tiêu chí chấm điểm bao gồm:

         1     Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC)

         1.1  Kế hoạch thực hiện CCHC

         1.1.1   Kế hoạch CCHC thể hiện đầy đủ nhiệm vụ CCHC, định lượng từng nội dung và sản phẩm thực hiện; quy định rõ trách nhiệm thực hiện ở từng nội dung, ban hành đúng thời gian (trong tháng 1)

         1.1.2   Mức độ triển khai theo Kế hoạch

         1.2  Kế hoạch tuyên tuyền CCHC

         1.2.1   Kế hoạch tuyên truyền định lượng từng nội dung công việc và sản phẩm thực hiện; quy định rõ trách nhiệm thực hiện ở từng nội dung

         1.2.2   Mức độ triển khai theo Kế hoạch:

         1.2.3   Mỗi quý có ít nhất 01 tin, bài viết,… được đăng trên chuyên mục CCHC – website của đơn vị

         1.3  Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ

         1.3.1   Báo cáo kết quả thực hiện CCHC (có lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh) theo định kỳ: 6 tháng và năm. Báo cáo 6 tháng chậm nhất ngày 29/5; Báo cáo năm chậm nhất ngày 18/11

         1.3.2   Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động ở đơn vị (chậm nhất sau thời điểm kết thúc năm học 10 ngày)

         1.3.3   Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV (chậm nhất sau thời điểm kết thúc năm học 10 ngày)

         1.3.4   Báo cáo kết quả khắc phục các mặt hạn chế theo kết luận kiểm tra CCHC (trường hợp đơn vị không được kiểm tra sẽ được tính trọn điểm)

         1.3.5   Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng viên chức (BC về phòng TCCB trước 15/01 hàng năm)

         1.4  Giải pháp, sáng kiến trong chỉ đạo điều hành CCHC

         1.4.1   Người đứng đầu phụ trách công tác CCHC

         1.4.2   Sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC

         2     Cải cách thể chế

        2.1  Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai kịp thời các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo của cấp trên đến viên chức, người lao động của đơn vị

         2.2  Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành của đơn vị; văn bản chỉ đạo, điều hành do đơn vị ban hành đúng thể thức, mang tính khả thi.

         2.3  Thực hiện quản lý văn bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định

Giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh tại Trường THCS và THPT Khánh Hòa

         3     Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

         3.1  Các TTHC của đơn vị (có quy định rõ thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; quy trình thực hiện…) được công khai tại bảng thông báo và trên website của đơn vị

         3.2  Có phân công nhân sự phụ trách giải quyết TTHC

         3.3  Thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân

         3.4  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do đơn vị tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn đạt từ 95% trở lên

         4     Cải cách tổ chức bộ máy

         4.1  Số lượng lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo các bộ phận không vượt số lượng quy định

         4.2  Các tổ chức trong đơn vị (Hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, công đoàn, tổ, …) được thành lập và hoạt động theo quy định

         4.3  Quy chế làm việc, quy chế hoạt động của đơn vị được rà soát, điều chỉnh, bổ sung (khi có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung)

         4.4  Thực hiện các nội dung phân cấp quản lý của ngành đúng quy định (không có sai phạm)

         5     Cải cách công vụ

         5.1  Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và thực hiện từ 70% chỉ tiêu theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trở lên

         5.2  Thực hiện đề án tinh giản biên chế đạt tỉ lệ theo kế hoạch

         5.3  Có triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng. Trong năm không có viên chức, người lao động tại đơn vị vi phạm đến mức kỷ luật.

         5.4  Chấp hành nghiêm quy định về phân công, bố trí, sử dụng quản lý viên chức, hợp đồng lao động

         5.5  Thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó và tương đương

         6     Thực hiện cải cách tài chính công

         6.1  Lập dự toán; thực hiện và báo cáo quyết toán theo quy định

         6.2  Có quy chế chi tiêu nội bộ

         6.3  Thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản công theo quy định

         6.4  Có công khai thu chi tài chính theo quy định

         7     Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

         7.1  Có trang thông tin điện tử của đơn vị; trang thông tin điện tử của đơn vị được cập nhật

         7.2  Có chuyên mục "Cải cách hành chính" trên website đơn vị; nội dung chuyên mục được cập nhật thường xuyên

         7.3  Có công khai thông tin về số điện thoại, hộp thư điện tử của lãnh đạo đơn vị, các tổ bộ môn trên website để người dân tiện liên hệ

         7.4  Cập nhật dữ liệu trên phần mềm EPMIS, Cơ sở dữ liệu ngành, TEMIS theo quy định

         7.5  Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học đạt hiệu quả

        Sở GDĐT quy định điểm cho từng tiêu chí; tổng điểm tối đa tất cả các tiêu chí là 10 điểm. Trên cơ sở tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm của các đơn vị và tài liệu minh chứng, Sở GDĐT sẽ đánh giá, công bố điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc.

         Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sử dụng tiêu chí chấm điểm trên để đánh giá kết quả công tác CCHC của đơn vị kể từ năm 2021.

         (Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2021 của Sở GDĐT)


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết