Monday, 08/08/2022 - 21:32|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT ngày 13/01/2021 thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 với mục tiêu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC được phân công theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện CCHC năm 2021; đẩy mạnh CCHC trên tất cả lĩnh vực, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục cải thiện chỉ số CCHC của cơ quan.

Ảnh: Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

         Theo đó, Sở GDĐT đề ra 50 phần việc CCHC; trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC; kiểm tra công tác CCHC ở các đơn vị thuộc và trực thuộc (20% đơn vị thuộc và trực thuộc); triển khai thực hiện thực hiện Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành; ban hành kế hoạch và qua rà soát có kiến nghị UBND tỉnh phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và có thông báo rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; kiểm tra, theo dõi, đánh giá định kỳ đối với những nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện; thực hiện tinh giản biên chế năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt từ 80% trở lên so với kế hoạch đề ra; thực hiện cơ chế tài chính theo quy định; cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 100% thủ tục hành chính trong tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2; có từ 20% thủ tục hành chính trở lên được cung cấp mức độ 3; có từ 10% thủ tục hành chính trở lên được cung cấp mức độ 4; tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử đạt từ 95% trở lên.

         Để triển khai thực hiện tốt các nội dung và nhiệm vụ CCHC đề ra, Sở GDĐT đã phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện đối với Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và các bộ phận, cá nhân có liên quan; trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được phân công.

         (Kèm theo Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT ngày 13/01/2021 của Sở GDĐT)


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết