Monday, 04/07/2022 - 13:35|

Văn phòng

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----

vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn

0793616042

1. Chức năng
Văn phòng Sở có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc thực hiện công tác hành chính, văn thư, quản trị và công tác pháp chế của cơ quan Sở; thường trực hội đồng thi đua khen thưởng của ngành; tổng hợp tình hình giáo dục và đào tạo của tỉnh.
2. Nhiệm vụ chủ yếu
a) Dự kiến lịch làm việc, kế hoạch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở; tổng hợp, báo cáo tình hình giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo từng tháng, quý, năm, 05 năm và theo yêu cầu của Giám đốc;
b) Chủ trì và phối hợp công tác với Công đoàn cơ sở cơ quan chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan;
c) Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành giáo dục; tổng hợp, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức và tham gia xét tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức phong tặng, khen tặng và kỉ niệm chương của ngành;
d) Kiểm tra thể thức các văn bản trước khi ban hành, đúng thủ tục hành chính, đúng với quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo đúng nghiệp vụ văn thư lưu trữ; tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa theo quy định;
đ) Thực hiện công tác quản trị của cơ quan, quản lí tài sản, mua sắm, tu bổ các phương tiện làm việc, học tập sinh hoạt, phương tiện đi lại của cơ quan;
e) Tổ chức mua sắm và phân phối văn phòng phẩm; tiếp nhận, quản lí, phân phối và thanh toán chi phí các tài liệu khác theo chỉ đạo của Giám đốc (trừ văn bằng, chứng chỉ);
g) Tổ chức hội nghị tổng kết, họp mặt của ngành, phục vụ các hội nghị của lãnh đạo Sở; phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức các hội nghị chuyên đề; tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách khi đến liên hệ công tác với cơ quan Sở;
h) Tổng hợp, báo cáo Giám đốc các thông tin về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh do các cơ sở giáo dục báo cáo hoặc các cơ quan thông tin cung cấp, đăng tải; dự thảo các văn bản để trả lời hoặc yêu cầu cải chính theo phân công của Giám đốc;
i) Tổ chức, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan của cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Sở; tổ chức, giám sát việc thực hiện Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, đảm bảo phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp, an toàn văn minh tại cơ quan;
k) Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chức nămg thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc. Tổ chức rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành giáo dục và đào tạo;
l) Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác bồi thường của Nhà nước, công tác tham mưu các vấn đề pháp lý trong phạm vi ngành giáo dục và đào tạo;
m) Chánh Văn phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở kí các văn bản: Thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở trong các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì; Phiếu cấp nhiên liệu; Lệnh điều xe; Giấy đi đường; Giấy giới thiệu, Giấy mời họp trong phạm vi ngành, các bản sao y, sao lục văn bản hoặc một số văn bản khác theo chỉ đạo của Giám đốc;
n) Chánh Văn phòng dự họp lệ hàng tháng cùng Ban Giám đốc Sở;
o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 • Bùi Nguyễn Huy Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0918388428
  • Email:
   buinguyenhuyphong@soctrang.edu.vn
 • Lư Thị Tú Nhan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0987401696
  • Email:
   luthitunhan@soctrang.edu.vn
 • Ngô Nhàn Hạ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0939958800
  • Email:
   ngonhanha@soctrang.edu.vn
 • Tăng Quế Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0987401567
  • Email:
   tangquechau@soctrang.edu.vn