Monday, 04/07/2022 - 12:44|

Thanh tra

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----

thanhtra.sosoctrang@moet.edu.vn

0793824809

1. Chức năng 
Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ 
a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.
b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.
c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục và đào tạo, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.
d) Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
e) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
h) Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và xây dựng dự thảo báo cáo tình hình trình Giám đốc Sở ban hành.
i) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng dự thảo các văn bản qui phạm pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra trình UBND tỉnh ban hành và tham mưu giúp Giám đốc Sở kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các qui định pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở phân công.

 • Lê Công Trứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra GD
  • Điện thoại:
   0986184836
  • Email:
   lecongtru@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Minh Tự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra GD
  • Điện thoại:
   0919731323
  • Email:
   huynhminhtu@soctrang.edu.vn
 • Thạch Nguyệt Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   01223633541
  • Email:
   thachnguyettu@soctrang.edu.vn