Thứ bảy, 10/12/2022 - 05:56|

Phòng Tổ chức cán bộ

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----

phongtccb.sosoctrang@moet.edu.vn

0793616039

1. Chức năng 
Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục, công tác cải cách hành chính.
2. Nhiệm vụ chủ yếu
a) Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ để kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân tỉnh. Cụ thể như sau:
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển số lượng cán bộ, viên chức các cấp học, ngành học, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành;
- Xây dựng các quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc, bao gồm việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, xác định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, phân cấp, cơ cấu tổ chức, biên chế, quan hệ công tác của các đơn vị thuộc ngành;
- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các trường phổ thông, các trường trung cấp và các cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính về công tác tổ chức cán bộ như: Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, thuyên chuyển, cử đi học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), nghỉ phép và xét kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Công nhận, không công nhận hoặc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập theo quy định của pháp luật;
- Cấp và thu hồi các quyết định cho phép hoạt động đối với các tổ chức đưa người đi du học tự túc ở nước ngoài với các trình độ phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm tra hoạt động của các tổ chức này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của pháp luật; thống kê, tổng hợp người đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh; báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
b) Giúp Giám đốc Sở quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn các chức danh, chuyên môn nghiệp vụ công chức, viên chức ngành giáo dục; tổ chức điều tra, thống kê phân tích và tổng hợp số liệu về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành;
c) Nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; trực tiếp làm các thủ tục thực hiện chế độ chính sách như: nâng lương, nghỉ hưu, nghỉ việc... của của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý;
d) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của ngành;
đ) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản nghỉ phép của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý, các hồ sơ công chức, viên chức chuyển ra tỉnh ngoài hoặc về các đơn vị khác không trực thuộc Sở quản lý; phê duyệt các chức danh tổ trưởng, phó tổ trưởng của các trường trực thuộc; xác nhận biên chế tăng giảm của các cở sở giáo dục trực thuộc;
g) Thực hiện công tác cải cách hành chính trong phạm vi quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo; các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 • Trần Đình Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0944449596
  • Email:
    trandinhhau@soctrang.edu.vn
 • Trịnh Thị Thu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01216878781
  • Email:
   trinhthithulinh@soctrang.edu.vn
 • Dương Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0907218820
  • Email:
   duongthanhbinh@soctrang.edu.vn
 • Trần Quách Khén Thốn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986485487
  • Email:
   tranquachkhenthon@soctrang.edu.vn