Saturday, 10/12/2022 - 04:55|

Phòng Khảo thí & QLCLGD

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----

phongktkd.sosoctrang@moet.edu.vn

0793612210

1. Chức năng 
Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức các kỳ kiểm tra, các kỳ thi tuyển sinh cấp trung học phổ thông và các kỳ thi tốt nghiệp theo quy chế thi của Bộ giáo dục và đào tạo; kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ cấp trung học. 
2. Nhiệm vụ chủ yếu 
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức các kỳ kiểm tra đầu vào của giáo dục thường xuyên, kiểm tra học kỳ, tuyển sinh cấp trung học và thi tốt nghiệp phổ thông theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
b) Tổ chức quản lý các phôi bằng, chứng chỉ; quản lý, xét duyệt, cấp phát văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở (kể cả giáo dục thường xuyên), giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận học sinh giỏi, giấy chứng nhận nghề phổ thông và các loại giấy chứng nhận liên quan đến thi cử theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
c) Quản lý và phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thẩm định văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành; 
d) Chủ trì phối hợp với Thanh tra sở, với các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 • Ngô Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989607234
  • Email:
   ngothiphuonglan@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01685944289
  • Email:
   nguyenthithutrang@soctrang.edu.vn
 • Hứa Phước An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914670967
  • Email:
   huaphuocan@soctrang.edu.vn