Monday, 04/07/2022 - 12:45|

Phòng Giáo dục Trung học

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----

phonggdtrh.sosoctrang@moet.edu.vn

0793822696

1. Chức năng 
Phòng Giáo dục Trung học có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác xây dựng phát triển giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ chủ yếu
a) Chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trung học (kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm);
b) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác chuyên môn; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học;
c) Giúp Giám đốc quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học;
d) Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn thuộc phạm vi quản lí; tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên thuộc giáo dục trung học;
đ) Hướng dẫn và theo dõi công tác xây dựng trường THCS, THPT đạt chuẩn Quốc gia; phối hợp kiểm tra thực hiện phổ cập giáo dục THCS;
e) Tổ chức chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, giáo dục thể chất, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề cho học sinh THCS, THPT; tham mưu với lãnh đạo Sở trong việc quản lý, cấp phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;
g) Phối hợp với phòng KT&QLCLGD xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục bậc trung học; cùng với phòng KT&QLCLGD tổ chức chỉ đạo các kỳ thi (Thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, …).
h) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tham gia theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục trung học;
i) Phối hợp với Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo thống kê, tổng hợp tình hình giáo dục trung học, quốc phòng an ninh, công nghệ thông tin theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Sở;
k) Thực hiện nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo hoạt động có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 • Lâm Quốc Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986908770
  • Email:
   lamquoccuong@soctrang.edu.vn
 • Trần Bá Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   0919616600
  • Email:
   tranbaduy@soctrang.edu.vn
 • Trần Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986203681
  • Email:
   tranvanminh@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Hoàng Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0977003007
  • Email:
   tranthihoanglan@soctrang.edu.vn
 • Trần Cẩm Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01662937377
  • Email:
   trancamhue@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Sáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919745038
  • Email:
   nguyenngocsang@soctrang.edu.vn