Thứ bảy, 10/12/2022 - 05:45|

Phòng Giáo dục Tiểu học

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----

phonggdth.sosoctrang@moet.edu.vn

0793822695

1. Chức năng 
Phòng Giáo dục Tiểu học có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác xây dựng phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ chủ yếu
a) Chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học (kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm); 
b) Hướng dẫn, chỉ đạo các trường tiểu học thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Sở;
c) Tổ chức biên soạn chương trình, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc bồi dưỡng chuyên môn các môn học cấp tiểu học.
d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học; kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học theo quy định;
đ) Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra công tác giáo dục và nuôi dạy trẻ khuyết tật cấp tiểu học và các cấp học khác; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Giáo dục hoà nhập của các trường tiểu học trong tỉnh;
e) Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, xét công nhận giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên tổng phụ trách đội giỏi theo qui định của điều lệ hội thi các loại của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
g) Phối hợp Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên chỉ đạo công tác xóa mù chữ và sau xóa mù chữ;
h) Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia; phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học;
i) Phối hợp với Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo thống kê, tổng hợp tình hình giáo dục tiểu học, giáo dục và nuôi dạy trẻ khuyết tật, giáo dục hoà nhập theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Sở;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 • Trần Văn Nghiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919160061
  • Email:
   tranvannghiep@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Mỹ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986173530
  • Email:
   tranthimychi@soctrang.edu.vn