Monday, 04/07/2022 - 12:28|

Phòng Giáo dục Mầm non

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----

phonggdmn.sosoctrang@moet.edu.vn

0793616038

1. Chức năng 
Phòng Giáo dục Mầm non có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác xây dựng phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ chủ yếu
a) Chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non (kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm), kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;
b) Hướng dẫn, chỉ đạo các trường mầm non thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục mầm non theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Sở; chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc bồi dưỡng chuyên môn các bộ môn thuộc giáo dục mầm non;
c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục mầm non;
d) Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, xét công nhận giáo viên giỏi ngành học mầm non theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Sở;
đ) Phối hợp với Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo thống kê tổng hợp tình hình giáo dục mầm non, báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Sở; 
e) Tham mưu, hướng dẫn việc xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia đối với cấp học mầm non,;
g) Tham mưu, phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện các công việc có liên quan đến giáo dục mầm non;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 • Lê Thị Huỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0946103527
  • Email:
   lethihuynhmai@soctrang.edu.vn
 • Lâm Ngọc Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01216952357
  • Email:
   lamngocmy@soctrang.edu.vn