Saturday, 10/12/2022 - 05:02|

Phòng GDTX và GDCN

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----

phonggdcn.sosoctrang@moet.edu.vn

0793616041

1. Chức năng Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về giáo dục dân tộc và thực hiện các chính sách trong lĩnh vực giáo dục đối với đồng bào dân tộc ở địa phương, công tác giáo dục chuyên nghiệp, cao đẳng và giáo dục thường xuyên. 2) Nhiệm vụ chủ yếu * Nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc a) Quản lý, chỉ đạo việc dạy và học tiếng dân tộc (tiếng Khmer, tiếng Hoa) ở các cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc có tổ chức dạy chữ dân tộc; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về giáo dục dân tộc; giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện; b) Phối hợp tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra công tác giáo dục dân tộc ở các ngành học, cấp học; qua đó, đề xuất khắc phục các mặt hạn chế về giáo dục dân tộc; phối hợp, quản lý chỉ đạo hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh; c) Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời, tham mưu, đề xuất các ban ngành liên quan trong việc thực hiện các chế độ chính sách đúng quy định; d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc: - Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc và cán bộ, giáo viên công tác ở vùng dân tộc; - Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong các cấp học vùng dân tộc và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú; - Tổng kết công tác giáo dục dân tộc; tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc; - Quản lý, đánh giá và tổng hợp, thống kê về giáo dục dân tộc qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất Giám đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục dân tộc; - Xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy tiếng dân tộc và các nội dung giáo dục đặc thù; * Nhiệm vụ Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trường chuyên nghiệp, cao đẳng của địa phương thực hiện mục tiêu và phương thức đào tạo, chương trình và nội dung giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; e) Chủ trì và phối hợp với các phòng thuộc Sở về việc thẩm định mở mã ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học theo phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ trì và phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở đào tạo thuộc hệ giáo dục thường xuyên; tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về liên kết đào tạo TCCN, cao đẳng, đại học của các trường TCCN, Cao đẳng và các tổ chức khác trong địa bàn tỉnh Sóc Trăng; g) Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và cao đẳng theo quy định; h) Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập”; triển khai xây dựng Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2011-2020; i) Căn cứ hướng dẫn quy hoạch tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghiên cứu đề xuất các biện pháp phát triển giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, cao đẳng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; k) Phối hợp với Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo thống kê, tổng hợp tình hình giáo dục dân tộc theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Sở; l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 • Trần Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918571147
  • Email:
   trankhanh@soctrang.edu.vn
 • Kiêm Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0985807309
  • Email:
   kiemhanh@soctrang.edu.vn