Hôm nay:  Ngày 4 tháng 9 năm 2015
Địa chỉ số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.
  Cơ cấu, tổ chức
 
 • Ban Giám đốc
 • Phòng ban sở
 • Trường trực thuộc
 • Phòng GD&ĐT
 • Cao đẳng, Đại học
 • Trung cấp CN
 • Dạy nghề
 •  
   
    Người - việc tốt
   
  Mạnh thường quân
  Giỏi việc nước, đảm ...
  Học sinh giỏi
  Sáng kiến KN
  Học bổng
   
   
    Đăng nhập
   

  Tên :         

  Mật khẩu:  

   

   
   
    Tìm kiếm
   
  Tìm:   
   
    Số lần xem
   
  10123419
  Số người đang xem: 5511
   
   
    Liên kết nhanh
   
  Tin chi tiết
   
  Thực hiện thu chi, quản lý sử dụng học phí, phí dự thi, dự tuyển tại cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Số tư liệu: 775/HDLN-GDĐT&TC
  Ngày ban hành: 14/05/2008
  File đính kèm: HDTHUCHIHP08.doc

  Thực hiện Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc qui định mức thu, sử dụng học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng sửa đổi một số mức thu học phí tại Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Liên Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

   I. Mức thu học phí, phí dự thi và dự tuyển

   Thực hiện thu đúng theo quy định tại Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, sử dụng học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng sửa đổi một số mức thu học phí tại Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

  II. Đối tượng miễn, giảm học phí

     1. Miễn học phí, giảm 50% học phí

  - Thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, sử dụng học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
  - Học sinh ở các xã không còn thuộc diện Chương trình 135 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ  vẫn được hưởng chế độ miễn, giảm học phí của xã thuộc Chương trình 135 cho đến hết ngày 31/12/2008.
  - Phí dự tuyển vào trung học phổ thông: chỉ thu tiền đối với học sinh dự thi tuyển vào lớp 10, còn xét tuyển vào lớp 10 thì không thu. Kinh phí cho việc xét tuyển sử dụng trong phần ngân sách đã giao và các khoản thu khác của đơn vị.

     2. Thủ tục miễn, giảm học phí:

  - Học sinh  tiểu học không phải làm đơn xin miễn học phí.
  - Học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí phải làm đơn xin miễn, giảm theo mẫu thống nhất do Sở Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn (mẫu đơn kèm theo). Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo hướng dẫn học sinh (hoặc phụ huynh học sinh) làm đơn. Nội dung đơn xin phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền ở địa phương (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, thành phố hay UBND cấp phường - xã).
  - Việc miễn, giảm học phí được thực hiện trong suốt thời gian học tập của học sinh tại trường và các cơ sở giáo dục đào tạo, trừ trường hợp gia đình thuộc diện hộ đói, hộ nghèo (có giấy chứng nhận, nếu chưa có giấy chứng nhận theo quy định thì phải có xác nhận của UBND cấp xã) sẽ được xem xét theo từng năm học.
  - Những trường hợp đột xuất khi có thiên tai lớn xảy ra trong khu vực, Sở Giáo dục – Đào tạo xem xét trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định để miễn, giảm cho các đối tượng học sinh từng vùng theo mức độ thiệt hại và trong thời gian nhất định. Trường hợp cá biệt, gia đình hoặc bản thân học sinh có khó khăn đột xuất được địa phương xác nhận thì nhà trường xem xét cụ thể và quyết định việc miễn, giảm trong thời gian nhất định.

  III.  Tổ chức thu , quản lý, sử dụng học phí

    1. Tổ chức thu

     Thu, quản lý, sử dụng học phí theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, sử dụng học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng sửa đổi một số mức thu học phí tại Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể như sau:
  - Cơ sở giáo dục đào tạo có trách nhiệm tổ chức thu học phí theo định kỳ hàng tháng. Nếu gia đình, học sinh có điều kiện nộp cả năm học, học kỳ, khóa đào tạo ngắn hạn thì nhà trường được quyền thu nhưng không bắt buộc.
  Các trường hợp thu trước và thu vượt qui định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng sửa đổi một số mức thu học phí tại Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, các cơ sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm hoàn trả lại phần vượt cho người học kể từ ngày Quyết định trên có hiệu lực.
  - Biên lai thu học phí, phí và lệ phí do ngành thuế phát hành. Toàn bộ các khoản thu phải nộp vào tài khoản tiền gởi tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch (theo mẫu thống nhất do Kho bạc nhà nước phát hành, để theo dõi và kiểm soát thu – chi).
  - Hàng tháng hoặc hàng quý (do yêu cầu của Chi Cục thuế huyện – thành phố) các cơ sở giáo dục đào tạo quyết toán biên lai thu học phí, phí và lệ phí với Chi Cục thuế nhà nước trên địa bàn huyện – thành phố.
        
  2. Hướng dẫn quản lý thu – chi, sử dụng quỹ học phí

  - Hàng năm, cùng với việc lập dự toán thu – chi từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo lập dự toán số thu học phí trình cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp (trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo lập dự toán gởi Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thông qua Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt; trường trực thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo lập dự toán gởi Sở Giáo dục - Đào tạo tổng hợp, thông qua Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân  tỉnh phê duyệt ).
  - Việc quản lý, thu  chi quỹ học phí được tập trung và thực hiện tại bộ phận tài vụ - kế toán ở các cơ sở giáo dục đào tạo. Nhà trường phải mở sổ sách kế toán theo dõi thu – chi, hạch toán kế toán đúng theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Nghiêm cấm việc tọa chi và để ngoài sổ sách kế toán.
   - Cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đào tạo được sử dụng toàn bộ học phí thu được vào các việc sau:
     + Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại chi điều chỉnh tiền lương theo quy định tại Thông tư số 88/2006/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2006, 2007.
     + Số còn lại (60%) thực hiện chi đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD-BTC ngày 31/8/1998 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 22/8/2001 Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD-BTC ngày 31/8/1998 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 71/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể các đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đối với nguồn thu học phí đã được UBND tỉnh giao theo từng giai đoạn.

  - Học phí của các lớp bổ túc văn hóa:
  Thực hiện chi đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD-BTC ngày 31/8/1998 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 22/8/2001 Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD-BTC ngày 31/8/1998 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 71/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể các đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đối với nguồn thu học phí đã được UBND tỉnh giao theo từng giai đoạn. Cụ thể:
  + Được chi trả tiền giảng dạy, kiểm tra, chấm bài ... cho giáo viên thỉnh giảng theo hợp đồng;
    + Chi mua hồ sơ, sổ sách, ấn chỉ nghiệp vụ để phục vụ cho giảng dạy và quản lý lớp học theo quy định của ngành giáo dục;
    + Chi hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho đơn vị mở lớp bổ túc;
    + Chi cho công tác ra đề, tổ chức kiểm tra học kỳ của từng cơ sở mở lớp bổ túc văn hóa được thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

  3. Hướng dẫn sử dụng học phí dạy nghề cho học sinh phổ thông

   Cơ sở giáo dục đào tạo được giữ lại 100% để chi vào các công việc sau:
    + Chi hỗ trợ cho công tác giảng dạy được tính bằng kê quy mô thêm giờ, thêm buổi theo quy định hiện hành;
    + Chi hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất;
    + Chi bồi dưỡng cho Ban giám hiệu, cán bộ và nhân viên tham gia quản lý CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; Mức chi bồi dưỡng do Hiệu trưởng quy định, (nhưng không quá 300.000 đồng/người/năm), được cân đối từ nguồn thu được để lại.
    + Chi hỗ trợ mua ấn chỉ, văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý;
    + Chi cho công tác ra đề, tổ chức kiểm tra theo đề chung của tỉnh được thực hiện theo mức chi cho thi tuyển sinh lớp 10 nhưng sử dụng trong phần kinh phí thu được, theo quy định tại Quyết định số 853/QĐHC-CTUBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời nội dung, mức chi cho công tác ra đề thi, tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp.
       Sau khi cân đối số chi, nếu còn số dư kinh phí thì được bổ sung vào hoạt động của trường.

  4. Hướng dẫn sử dụng học phí dạy nghề, các trường trung học chuyên nghiệp
  Được hướng dẫn như sau: thực hiện chi đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD-BTC ngày 31/8/1998 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 22/8/2001 Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD-BTC ngày 31/8/1998 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 71/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
  Đối với các lớp dạy nghề thuộc ngành Y tế, ngành Văn hóa nghệ thuật và các Trung tâm dạy nghề tại các huyện thực hiện đúng theo quy định tài chính hiện hành và theo dự toán chi được duyệt của từng trường, từng ngành.

  IV. Quản lý sử dụng phí dự thi, dự tuyển

   Thu, quản lý, sử dụng phí dự thi, dự tuyển theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, sử dụng học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng sửa đổi một số mức thu học phí tại Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể như sau:

   1. Phí dự thi nghề phổ thông

   Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 853/QĐHC-CTUBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời nội dung, mức chi cho công tác ra đề thi, tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp. Cụ thể như sau:
   - Giữ lại 11.000 đồng/hồ sơ thi ở đơn vị trường để:
      + Chi cho tổ chức coi thi, chấm thi nghề phổ thông;
      + Chi kiểm tra hồ sơ tại hội đồng: 300 đồng/ hồ sơ thi;
      + Chi lên danh sách phòng thi, phiếu dự thi, lên điểm bài thi lý thuyết, thực hành tại hội đồng:   20.000 đồng / phòng thi;
      + Chi văn phòng phẩm và vật liệu thực hành phục vụ thi tại hội đồng thi.
    - Nộp 4.000 đồng/hồ sơ thi về Sở GD – ĐT để:
      + Chi ra đề tại Sở Giáo dục - Đào tạo;
      + Chi mua ấn chỉ thi;
      + Chi duyệt kết quả thi: 5.000 đồng/phòng thi;
      + Chi cho in và cấp giấy chứng nhận.

   2. Phí dự tuyển vào trung học phổ thông
  Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 853/QĐHC-CTUBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời nội dung, mức chi cho công tác ra đề thi, tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp. Cụ thể như sau:
  - Giữ lại 15.000 đồng/hồ sơ thi ở đơn vị trường để:
      + Chi ra đề tại Sở Giáo dục - Đào tạo, chi cho tổ chức coi thi, chấm thi tuyển vào lớp 10 ở trường THPT;
      + Chi mua ấn chỉ thi;
      + Chi cho in và cấp giấy chứng nhận.
  Nếu số thu thấp hơn số chi thì Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ hỗ trợ chi từ kinh phí Sự nghiệp giáo dục do Sở quản lý.

  3. Phí dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông:

  Từ năm học 2007- 2008 bãi bỏ không thu (theo công văn 10917/BTC-CST ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc đề nghị rà soát, bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí không đúng qui định).
  Kinh phí dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông được trích ra từ học phí của trường và kinh phí sự nghiệp của Sở.
   4. Phí dự kiểm tra, xác định trình độ văn hóa cho các đối tượng có yêu cầu để tiếp tục học ở các lớp bổ túc văn hóa được thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
   
  5. Phí dự thi vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng do tỉnh quản lý:

  Mức chi thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 20/QĐ.UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, sử dụng học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

   6. Phí dự thi vào các trường dạy nghề công lập:

   Mức chi thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 20/QĐ.UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, sử dụng học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
   Lệ phí đăng ký dự thi được thu vào lúc đăng ký và nộp hồ sơ dự thi; lệ phí dự thi được thu vào ngày tổ chức thi theo biên lai do ngành thuế phát hành.
   Toàn bộ lệ phí tuyển sinh được sử dụng để phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi của đơn vị.
   Cơ sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm quản lý sử dụng lệ phí tuyển sinh đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.


  V. Báo cáo quyết toán

  Thực hiện theo Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.
   
  VI. Tổ chức thực hiện

  Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn số 1704/HDLN.GD&TC.04 ngày 14/12/2004 và hướng dẫn số 1705/HDLN.GD&TC.04 ngày 14/12/2004 của liên ngành và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2008.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời về  Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Tài chính để xem xét sửa đổi, bổ sung.


  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO              GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

   

                    (đã ký)                                                              (đã ký)
                                            

               Trần Việt Hùng                                               Bùi Kim Uyên
     
  Nơi nhận:
    - TT HĐND & TT UBND tỉnh;
     - Sở Tài chính;
     - Cục thuế tỉnh;
     - UBND các huyện – thành phố;
     - Kho bạc tỉnh và các huyện;
     - Các phòng GD&ĐT huyện-thành phố
     và các trường trong toàn tỉnh;
     - Lưu (Sở GD-ĐT, Sở TC).


   

  Phòng KHTC
  Các tin tức khác[Quay về] 
      →  Về việc báo cáo thống kê biểu tốt nghiệp THCS và THPT  (19/8/2015)
      →  Về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015  (19/8/2015)
      →  Về việc báo cáo thống kê biểu tốt nghiệp THCS  (18/8/2015)
      →  Về việc báo cáo thống kê cuối năm học 2014-2015 (nhắc nhỡ lần 1)  (1/7/2015)
      →  Thông báo về việc lịch phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển  (28/5/2015)
      →  Về việc báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2014-2015 đối với Phòng GDĐT  (14/5/2015)
      →  Về việc báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2014-2015 đối với trường THPT và trực thuộc  (14/5/2015)
      →  Về việc tổng kết Tiểu đề án 2, giai đoạn 2010-2015  (8/5/2015)
      →  Về việc Thông báo lịch phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển  (8/5/2015)
      →  Về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)  (7/4/2015)
   
 • Xem tất cả tin thuộc nhóm tin này
 •  
   
    Vay vốn đi học
   
    ۞  Văn bản của Trung ương

    ۞  Văn bản của tỉnh Sóc Trăng

   
   
    Thủ tục HC-Giáo dục
   
    ۞  TTHC Giáo dục cấp tỉnh

    ۞  TTHC Giáo dục cấp huyện

    ۞  TTHC Giáo dục cấp xã
   
   
   THTT-HSTC ST
   
  Trường học thân thiện - Học sinh tích cực tỉnh Sóc Trăng
   
   
    Tuyển sinh Sau ĐH
   

   ۞  Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 25 (2015-2017) của trường Đại học Sư phạm Hà Nội...
   ۞  Về việc tuyển sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ của trường Đại học Tây Đô....
   ۞  Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công...

   
   

    http://Soctrang.edu.vn (C) 2007 -  48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.