Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2015-2016, Phương hướng năm học 2016-2017
 2880
 02/10/2016
Công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2015-2016, Phương hướng năm học 2016-2017

Công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2015-2016, Phương hướng năm học 2016-2017

Ngày 16 tháng 11 năm 2013, Luật số 39/2013/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (TĐKT), có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

      Ngày 16 tháng 11 năm 2013, Luật số 39/2013/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (TĐKT), có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Một số điểm mới của Luật  sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013: Nâng cao tiêu chuẩn đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Qui định riêng đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động; Thực hiện phân cấp về thẩm quyền và bổ sung tương đối với một số danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và bổ sung Điều 91A quy định về Hội đồng TĐKT các cấp; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác để phù hợp với thực tiễn.
      Năm học 2015-2016, là năm thứ hai ngành Giáo dục Sóc Trăng thực hiện theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013 và Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Quyết định của UBND tỉnh về công tác TĐKT. 
      Đánh giá công tác TĐKT năm học 2015-2016
      I. Ưu điểm
      a) Trong năm học 2015-2016, Sở GDĐT ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác TĐKT, cụ thể:
      - Quyết định số 3185/QĐ-SGDĐT, ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Sở GDĐT qui định Tiêu chí đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các phòng GDĐT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
      - Quyết định số 2290/QĐ-SGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Sở GDĐT qui định Tiêu chí đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các trường THPT và DTNT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
      - Công văn số 2140/SGDĐT-VP, ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Sở GDĐT về việc khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa (khen thưởng cho học sinh đạt giải nhì và ba cấp tỉnh).
      - Công văn số 246/SGDĐT-VP, ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác TĐKT ngành Giáo dục.
      - Công văn số 1340/SGDĐT-VP, ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Sở GDĐT về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017.
      - Tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ học bổng cho 03 học sinh có điểm thi đại học cao nhất tỉnh Sóc Trăng năm 2015 (50 triệu đồng/học sinh/5 năm học đại học).
      b) Xét TĐKT
      - Tổ chức xét TĐKT cuối năm học đúng qui trình và đúng thời gian qui định.
      - Trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời cho giáo viên, học sinh và khen thưởng đột xuất.
      - Tổ chức phát khen thưởng kịp thời các phong trào thi văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp tỉnh và Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao năm học 2015-2016.
      c) Công tác phối hợp
      - Phối hợp chặt chẽ với Ban TĐKT tỉnh trong việc xét TĐKT.
      - Phối hợp với Ban TĐKT tỉnh và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố đề nghị UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 (tăng số lượng Cờ và BK UBND tỉnh cho các cấp học).
      d) Đối với phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
      - Hầu hết các phòng GDĐT đều quan tâm và thực hiện tốt công tác TĐKT của ngành Giáo dục huyện từ việc xây dựng tiêu chí thi đua, tổ chức các phong trào thi đua đến việc xét khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc. 
      - Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT cũng quan tâm nhiều hơn đến công tác TĐKT và gắn với nhiệm vụ dạy-học, không chạy theo phong trào hay bệnh thành tích.
      II. Hạn chế
      - Ban hành qui định Tiêu chí đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các phòng GDĐT, các trường THPT chưa kịp thời.
      - Công tác phối hợp với phòng GDĐT về lĩnh vực TĐKT chưa thường xuyên và chặt chẽ (vì đối với các phòng GDĐT thì trình UBND cấp huyện để xem xét khen thưởng còn đối với Sở GDĐT thì trình Ban TĐKT tỉnh).
      - Chưa phổ biến các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành đánh giá và xếp loại đạt lên website Sở để các đơn vị tham khảo.
      - Cán bộ phụ trách công tác TĐKT của các cơ sở giáo dục còn hạn chế do chưa nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về công tác TĐKT, cụ thể:
      + Qui trình xét TĐKT của các cơ sở giáo dục chưa thật đầy đủ và chưa đúng trình tự.
      + Việc thành lập Hội đồng TĐKT của các cơ sở giáo dục chưa hợp lí (thường là quá ít hoặc quá nhiều so với đội ngũ của trường hoặc không đúng thành phần).
      + Lập thủ tục hồ sơ đề nghị chưa chính xác và còn nhiều sai sót, đặc biệt là báo cáo thành tích và báo cáo sáng kiến kinh nghiệm (viết không đúng mẫu, viết sơ sài, liệt kê thành tích đạt được vừa thiếu vừa thừa, người viết báo cáo không kí tên hoặc lãnh đạo đơn vị không xác nhận…). Thời gian nộp hồ sơ còn chậm trễ và bổ sung nhiều lần.
      + Chưa quan tâm sâu sắc đến việc tự chấm điểm các lĩnh vực công tác của các đơn vị, không có thuyết minh cho phần điểm tự chấm mà chủ yếu là cho điểm trên đề cương của bộ tiêu chí thi đua.
      - Trong năm học, chưa tiến hành kiểm tra công tác TĐKT đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc nên chưa kịp thời chấn chỉnh khi có sai phạm.
      III. Đánh giá chung về công tác TĐKT năm học 2015-2016
      Nhìn chung, công tác TĐKT của Ngành có nhiều ưu điểm nhưng cũng không ít hạn chế. Những hạn chế này sẽ từng bước tháo gỡ để công tác TĐKT ngày càng hoàn thiện hơn và đi vào chiều sâu chất lượng, không phải số lượng đề nghị khen thưởng.
      Công tác TĐKT của Ngành Giáo dục luôn được UBND tỉnh, Ban TĐKT tỉnh và Lãnh đạo Sở GDĐT quan tâm, tạo mọi điều kiện để công tác TĐKT hoạt động có hiệu quả.
      * Kết quả xét TĐKT năm học 2015-2016 đối với các đơn vị trực thuộc Sở:
      - Cá nhân: khen thưởng 3.980 lượt, trong đó: CBQL và GV 3.866 lượt; học sinh 114 lượt. Ngoài ra, năm 2016, có 02 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
      - Tập thể: khen thưởng 69 lượt.
      - Ngoài ra, có 212 cá nhân trong toàn ngành được Bộ GD&ĐT tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (trong ngành 196, chuyển ngành 01 và ngoài ngành 15).
      Bên cạnh đó, năm học 2015-2016, công tác TĐKT có nhiều điểm mới trong việc thực hiện và xét TĐKT:
      - Áp dụng Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2015 của Bộ GDĐT trong việc xét danh hiệu CSTĐCS, bằng khen Bộ GDĐT, xét tặng Kỉ niệm chương; riêng thành phần Hội đồng TĐKT cấp cơ sở, Sở GDĐT chưa hướng dẫn thực hiện.
      - Gắn Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức vào việc xét TĐKT.
      Bước vào đầu năm học mới 2016-2017, chiều ngày 27/9/2016 tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác TĐKT với đối tượng tham dự là phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố (01 lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách thi đua); các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở (mỗi đơn vị mời 01 Hiệu trưởng và 01 chủ tịch công đoàn cơ sở). Chủ trì Hội nghị là ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GDĐT - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT Ngành cùng với sự tham dự của trưởng, phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
      Trong khuôn khổ của Hội nghị, Sở GDĐT tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ qui định xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”. Đồng thời, thông qua 03 dự thảo về công tác TĐKT sẽ ban hành trong năm học 2016-2017: Qui định tiêu chí đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các phòng GDĐT; Qui định tiêu chí đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các trường THPT; Qui định công tác TĐKT đối với các trường THPT và các đơn vị trực thuộc. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi cho 03 dự thảo nói trên.
      Nội dung Hội nghị tập trung vào dự thảo Qui định tiêu chí đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các phòng GDĐT, chỉ còn 04 lĩnh vực (thay cho 17 lĩnh vực của qui định cũ): GDMN, GDTH, GD THCS, Chính trị-tư tưởng và phong trào. Dự thảo Qui định tiêu chí đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các trường THPT, có 11 lĩnh vực (thay cho 13 lĩnh vực của qui định cũ), trong đó bổ sung 02 lĩnh vực mới là Chính trị-tư tưởng, phong trào và lĩnh vực Cải cách hành chính. Điểm chung của hai dự thảo là tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục và công tác quản lý gắn với chủ điểm năm học, ngoài ra có một điểm mới đối với bộ tiêu chí thi đua của các trường THPT là mỗi hiệu trưởng đăng ký một nội dung đổi mới quản lý cho Sở GDĐT và mỗi giáo viên đăng ký một nội dung đổi mới trong công tác giảng dạy cho hiệu trưởng.
      Tổng kết Hội nghị, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục đã phát biểu chỉ đạo:
      1. Từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí thi đua đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các phòng GDĐT và các trường THPT trực thuộc sao cho phù hợp với tình hình thực tế, gắn với chủ đề năm học 2016-2017 “Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học”, tiếp tục duy trì trường học “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Thông qua đó, nâng cao chất lượng quản lý của CBQL và chất lượng dạy học của các cấp học.
      2. Kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp và xét khen thưởng đúng qui trình.
      3. Tổ chức các phong trào thi đua, các hội thi văn hóa, văn nghệ thể thao thiết thực, sôi nổi và hiệu quả.
      4. Tổ chức xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2017 theo đúng qui trình và thời gian qui định.
      5. Khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, thực chất. Chú trọng khen thưởng giáo viên, nhân viên và các hình thức khen cao cấp nhà nước.
      Có thể nói, Hội nghị đã thành công tốt đẹp theo mục tiêu đã đề ra, năm học 2015-2016, thông qua công tác TĐKT, ngành Giáo dục Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực như ông Châu Tuấn Hồng đã phát biểu tại Hội nghị: “Gắn chủ điểm trường học “Xanh – sạch – đẹp – an toàn” vào tiêu chí thi đua, hầu hết diện mạo trường học ở các cấp học đã thay đổi rất nhiều từ ngoài cổng trường đến từng lớp học, trường lớp sạch-đẹp hơn, khang trang hơn”. Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục Sóc Trăng tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế của công tác TĐKT góp phần tạo động lực cho các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị-xã hội mà Tỉnh ủy giao.

Tác giả: NNH

Ý kiến bạn đọc