Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
 172
 07/05/2019
Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

      Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng vừa ban hành Công văn số 806/SGDĐT-TCCB ngày 02/5/2019 về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nhằm cải thiện chỉ số CCHC trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 
      Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 5 năm, từ năm 2014 đến 2018, chỉ số CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo được cải thiện từ 42,55 trong năm 2014 tăng lên 73,59 trong năm 2018. Bên cạnh những mặt tích cực, công tác CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa thật sự đi vào chiều sâu; vẫn còn nhiều công chức, viên chức chưa hiểu đúng vai trò, ý nghĩa của công tác CCHC; chưa xây dựng được chuyên mục tuyên truyền CCHC trên website cơ quan; công tác báo cáo ở một số nội dung, lĩnh vực chưa kịp thời; chưa gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị thuộc sở; tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng về chất lượng giáo dục phổ thông còn thấp, ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; tỷ lệ người dân hài lòng về cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh còn thấp; chưa xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định; chưa thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tỉ lệ giáo viên THPT trên chuẩn còn thấp (chưa đạt tỉ lệ quy định). 

      Để nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
      1. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là các nhiệm vụ được phân công tại các văn bản chỉ đạo điều hành CCHC năm 2019. Trong đó, quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động ở đơn vị về công tác CCHC, về việc thực hiện nề nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống; nghiên cứu các nội dung của văn hóa công vụ, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công vụ. Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra công vụ về việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC, việc thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  xử lý nghiêm các hành vi vi phạm văn hóa công vụ, các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc với người dân; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính.
      2. Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực quản lý; giải quyết đúng hẹn các hồ sơ TTHC theo quy định; tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và xử lý TTHC trên phần mềm một cửa điện tử. 
      3. Tổ Công nghệ thông tin xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019. Trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: Cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự; cập nhật trang thông tin điện tử của cơ quan; xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC trên website; triển khai xử lý công việc trên phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh.
      4. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ TTHC theo quy định; tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và xử lý TTHC trên phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
      5. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2019; xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC; xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện CCHC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc; cử công chức, viên chức tham quan mô hình CCHC theo kế hoạch của Sở Nội vụ; tham mưu lãnh đạo trong việc xác định Chỉ số CCHC các đơn vị trực thuộc; chủ trì thực hiện phương án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định; thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo đúng quy định; tham mưu thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế, số lượng người làm việc được giao; tham mưu đầy đủ các quy định phân cấp quản lý của ngành, lĩnh vực theo quy định của UBND tỉnh; chủ trì thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; tham mưu thực hiện đề án tinh giản biên chế; triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo quy định; tham mưu thực hiện đúng quy định công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, xét thăng hạng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; phân công lao động; chuyển đổi vị trí công tác; kỷ luật công chức, viên chức và người lao động (nếu có); hoàn chỉnh bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với Văn phòng tham mưu lãnh đạo Sở trong việc xét thi đua, khen thưởng các cá nhân, đơn vị, bộ phận có thành tích trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.
      6. Văn phòng Sở nghiên cứu các nội dung của văn hóa công vụ, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công vụ; chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các nội dung liên quan đến công tác pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cụ thể như: Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (nếu có); xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát, rà soát TTHC năm 2019; kiến nghị đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; cập nhật, công khai 100% TTHC tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trang thông tin điện tử; triển khai thực hiện Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Sóc Trăng; mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; cập nhật kịp thời, đúng thời gian các thay đổi có liên quan đến hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng ISO theo phiên bản mới 2015; thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ và báo cáo kết quả đánh giá nội bộ; công bố hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; triển khai xử lý công việc trên phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh; tiếp tục trao đổi văn bản với các cơ quan dưới dạng điện tử; triển khai thực hiện gửi văn bản điện tử đã ký số (hoặc bản scan có dấu) qua hệ thống quản lý văn bản điều hành theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của TTCP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan HCNN các cấp và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của CB,CC,VC tỉnh Sóc Trăng; chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo Sở trong việc xét thi đua, khen thưởng các cá nhân, đơn vị, bộ phận có thành tích trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.
      7. Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện cải cách tài chính công; tham mưu ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 (trong đó có quy định thực hiện phân phối thu nhập tiết kiệm dựa trên cơ sở phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động); tham mưu triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan; tham mưu triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định; tham mưu lãnh đạo trong việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị, trong việc đầu tư, xây dựng, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các trường học.
      8. Thanh tra Sở chủ trì thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra các đơn vị trực thuộc đối với các nhiệm vụ phân cấp; xử lý các vấn đề phân cấp phát hiện qua kiểm tra.
      9. Phòng Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp các các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
      10. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019, kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019 và các nhiệm vụ CCHC khác được phân công tại đơn vị.


Các TTHC được niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (ảnh: STO)

      Được biết trong năm 2019, việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và thi đua khen thưởng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019, điểm CCHC (đối với các đơn vị trực thuộc) và các căn cứ khác theo quy định.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 1792/BC-SGDĐT
29/08/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 1078/BC-SGDĐT
31/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 1078/BC-SGDĐT
13/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016