Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
 257
 27/02/2019
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

      Trong tháng 01 năm 2019, căn cứ Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-SGDĐT ngày 17/01/2019 về việc thực hiện CCHC năm 2019. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra 30 nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Lĩnh vực

Nhiệm vụ cụ thể

Thời gian

thực hiện

 

 

Cải cách thể chế

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành.

Trong năm 2019

2. Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

Trong năm 2019

3. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (nếu có); thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

Trong năm 2019

 

 

Cải cách thủ tục hành chính

4. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát, rà soát TTHC năm 2019; kiến nghị đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Trong năm 2019

5. Cập nhật, công khai 100% TTHC tại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ quan và trang thông tin điện tử.

Trong năm 2019

6. Giải quyết đúng hẹn các hồ sơ TTHC (trên 90% hồ sơ giải quyết đúng hẹn).

Trong năm 2019

7. Tiếp nhận và xử lý các ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Trong năm 2019

8. Triển khai thực hiện Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Sóc Trăng.

Trong năm 2019

Cải cách tổ chức bộ máy

9. Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định; thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo đúng quy định.

Trong năm 2019

10. Thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế, số lượng người làm việc được giao; tham mưu đầy đủ các quy định phân cấp quản lý của ngành, lĩnh vực theo quy định của UBND tỉnh; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân cấp.

Trong năm 2019

11. Kiểm tra các đơn vị trực thuộc đối với các nhiệm vụ phân cấp; xử lý các vấn đề phân cấp phát hiện qua kiểm tra.

Trong năm 2019

 

 

 

 

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

12. Cử công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

Trong năm 2019

13. Tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế năm 2019.

Trong năm 2019

14. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của TTCP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan HCNN các cấp và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của CT UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của CB,CC,VC tỉnh ST.

Tháng 12 năm 2019

15. Tiếp tục triển khai đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

Tháng 12 năm 2019

16. Thực hiện đúng quy định công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, xét thăng hạng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; phân công lao động; chuyển đổi vị trí công tác; kỷ luật công chức, viên chức và người lao động (nếu có).

Tháng 12 năm 2019

17. Hoàn chỉnh bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong năm 2019

 

 

Cải cách tài chính công

18.Banhànhquy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 (thực hiện phân phối thu nhập tiết kiệm dựa trên cơ sở phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động); triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan.

Trong năm 2019

19. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định.

Tháng 12 năm 2019

20. Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Trong năm 2019

 

Hiện đại hóa nền hành chính

21. Ban hành và triển khai KH ứng dụng CNTT năm 2019.

Trong năm 2019

22. Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong năm 2019

23. Nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của cơ quan.

Trong năm 2019

24. Cập nhật kịp thời, đúng thời gian các thay đổi có liên quan đến hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng ISO theo phiên bản mới 2015; thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ và báo cáo kết quả đánh giá nội bộ; công bố hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

Trong năm 2019

25. Triển khai xử lý công việc trên phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh; tiếp tục trao đổi văn bản với các cơ quan dưới dạng điện tử; triển khai thực hiện gửi văn bản điện tử đã ký số qua hệ thống quản lý văn bản điều hành theo quy định.

Trong năm 2019

 

 

Công tác chỉ đạo, điều hành

26. Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2019; thực hiện đầy đủ các báo cáo CCHC theo quy định.

Trong năm 2019

27. Kiểm tra công tác CCHC ở các đơn vị thuộc và trực thuộc năm 2019.

Từ tháng 6 đến tháng 10/2019

28. Xây dựng và tổ chức thực hiện KH tuyên truyền CCHC 2019.

Trong tháng 01/2019

29. Cử công chức, viên chức tham quan mô hình CCHC.

Năm 2019

30. Xác định Chỉ số CCHC các đơn vị trực thuộc Sở và chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

Năm 2019


      Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các nội dung CCHC, cụ thể như sau:
      1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, căn cứ Kế hoạch số 105/KH-SGDĐT, ban hành Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019 tại đơn vị;tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC năm 2019; tiếp tục thực hiện đánh giá công tác CCHC tại các đơn vị qua chỉ số CCHC; thực hiện các báo cáo CCHC theo quy định.
      2. Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện tốt các nội dung CCHC năm 2019; tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực quản lý; tăng cường tuyên truyền đến đội ngũ công chức, người lao động của đơn vị về công tác CCHC, về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; giải quyết đúng hẹn các hồ sơ TTHC theo quy định.
       3. Tổ Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện hiện đại hóa nền hành chính; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019. Trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: Cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự; thực hiện trao đổi văn bản với các cơ quan dưới dạng điện tử; triển khai thực hiện gửi văn bản điện tử đã ký số (hoặc bản scan có dấu) qua hệ thống quản lý văn bản điều hành; cập nhật trang thông tin điện tử của cơ quan; tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và xử lý TTHC trên phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; triển khai xử lý công việc trên phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh.
      4. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ TTHC theo quy định.


Quang cảnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Ảnh: Báo Sóc Trăng)

      5. Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nội dung: Cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2019; xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC; xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện CCHC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc; cử công chức, viên chức tham quan mô hình CCHC; tham mưu lãnh đạo trong việc xác định Chỉ số CCHC các đơn vị trực thuộc; chủ trì thực hiện phương án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định; thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo đúng quy định; tham mưu thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế, số lượng người làm việc được giao; tham mưu đầy đủ các quy định phân cấp quản lý của ngành, lĩnh vực theo quy định của UBND tỉnh; chủ trì thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; tham mưu thực hiện đề án tinh giản biên chế; triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo quy định; tham mưu thực hiện đúng quy định công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, xét thăng hạng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; phân công lao động; chuyển đổi vị trí công tác; kỷ luật công chức, viên chức và người lao động (nếu có); hoàn chỉnh bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ.
      6. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách TTHC; chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các nội dung liên quan đến công tác pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cụ thể như: Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (nếu có); xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát, rà soát TTHC năm 2019; kiến nghị đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; cập nhật, công khai 100% TTHC tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trang thông tin điện tử; triển khai thực hiện Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Sóc Trăng; mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; cập nhật kịp thời, đúng thời gian các thay đổi có liên quan đến hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng ISO theo phiên bản mới 2015; thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ và báo cáo kết quả đánh giá nội bộ; công bố hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; triển khai xử lý công việc trên phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh; tiếp tục trao đổi văn bản với các cơ quan dưới dạng điện tử; triển khai thực hiện gửi văn bản điện tử đã ký số (hoặc bản scan có dấu) qua hệ thống quản lý văn bản điều hành theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của TTCP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan HCNN các cấp và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của CB,CC,VC tỉnh Sóc Trăng.
      7. Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện cải cách tài chính công; tham mưu ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; tham mưu triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan; tham mưu triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định; phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo Sở bố trí kinh phí thực hiện công tác CCHC.
      8. Thanh tra Sở chủ trì thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra các đơn vị trực thuộc đối với các nhiệm vụ phân cấp; xử lý các vấn đề phân cấp phát hiện qua kiểm tra.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 1792/BC-SGDĐT
29/08/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 1078/BC-SGDĐT
31/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 1078/BC-SGDĐT
13/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016