Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Ngã Năm
 678
 24/10/2017
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Ngã Năm

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Ngã Năm

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Ngã Năm

      Thực hiện Kế hoạch số 699/KH-SGDĐT ngày 27/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 19/10/2017, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại Trường THPT Ngã Năm.


Trường THPT Ngã Năm

      - Về công tác chỉ đạo, điều hành, nhà trường có ban hành Kế hoạch số 17/KH-THPTNN ngày 26/1/2017 về thực hiện CCHC năm 2017; có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC định kỳ theo quy định; có Kế hoạch số 432/KH-THPTNN ngày 16/5/2017 về tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017-2020; có phân công nhân sự phụ trách công tác CCHC của đơn vị.
      - Về công tác cải cách thể chế, nhà trường có giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản hành chính của đơn vị.
      - Về cải cách thủ tục hành chính, trường có Quyết định số 148/QĐ-THPTNN ngày 08/9/2017 phân công bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; có công bố thủ tục hành chính trên website của trường; việc giải quyết thủ tục hành chính của nhà trường đúng hạn.
      - Về cải cách tổ chức bộ máy, nhà trường sắp xếp bộ máy của đơn vị theo quy định; phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức và người lao động phù hợp với vị trí việc làm và trình động chuyên môn; nhà trường có xây dựng quy chế làm việc, nội quy trường học theo quy định.
      - Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường có ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018; có xây dựng Đề án Tinh giản biên chế theo quy định của ngành; việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị được thực hiện theo quy định.
      - Về thực hiện cải cách tài chính công, nhà trường có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; có thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định; có công khai tài chính tại phòng giáo viên; có xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.
      - Về hiện đại hóa nền hành chính, nhà trường có kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017-2018, có website; có ứng dụng một số phần mềm trong công tác quản lý và dạy học.
      - Về việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính và lề lối làm việc, trường có ban hành quy tắc ứng xử và thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. 


Một tiết học tại Trường THPT Ngã Năm

      Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại đơn vị, Tổ kiểm tra đề nghị Trường THPT Ngã Năm niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; cập nhật thành phần tài liệu trong hồ sơ viên chức và người lao động của đơn vị.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016