Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Ngọc Tố
 824
 20/10/2017
Công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Ngọc Tố

Công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Ngọc Tố

Công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Ngọc Tố

      Ngày 16/10/2017, thực hiện Kế hoạch số 699/KH-SGDĐT ngày 27/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ Kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại Trường THPT Ngọc Tố. 
      Trong 9 tháng đầu năm 2017, Trường THPT Ngọc Tố đã thực hiện một số nhiệm vụ CCHC, cụ thể như sau:
      1. Về công tác chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC
      Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-SGDĐT ngày 19/01/2017 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng về thực hiện CCHC năm 2017, nhà trường xây dựng Kế hoạch số 15/KH-THPTNT ngày 06/02/2017 về thực hiện CCHC năm 2017; đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 54/KH-THPTNT ngày 15/5/2017 về tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017 – 2020.
      Lãnh đạo trường thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường. Nhà trường tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên các văn bản có liên quan đến công tác tăng cường kỉ luật, kỉ cương, lề lối làm việc và cách ứng xử văn hóa nơi công sở như Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị. 
Nhằm tăng cường kỉ luật, kỉ cương và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhà trường đã xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ và Quy tắc ứng xử năm học 2017 – 2018.  
      2. Về thực hiện các nội dung cải cách hành chính năm 2017 
      - Cải cách thể chế
      Lãnh đạo trường chỉ đạo thực hiện tương đối tốt công tác rà soát, kiểm tra quy trình ban hành văn bản, quyết định hành chính của nhà trường; thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng các văn bản khi ban hành: như trình bày văn bản đúng thể thức, đúng thẩm quyền ban hành, có tính khả thi cao.
      - Cải cách thủ tục hành chính
      Nhà trường ban hành văn bản số 105/QĐ-THPTNT ngày 01/10/2016 quy định thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận và giải quyết các vấn đề có liên quan đến thủ tục hành chính. Quy định này được niêm yết công khai tại văn phòng để học sinh, phụ huynh học sinh theo dõi và dễ dàng thực hiện.


Bảng niêm yết các thủ tục hành chính tại Trường THPT Ngọc Tố

      - Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
      Nhà trường sắp xếp các tổ chuyên môn theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT: mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 05 thành viên; đồng thời, bố trí, sắp xếp đội ngũ tương đối hợp lí theo đúng chuyên ngành được đào tạo, cơ cấu các chức danh dựa theo quy định về vị trí việc làm. 
      - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
      Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ được quan tâm thường xuyên. Trong năm học 2016 – 2017 và trong hè, lãnh đạo trường cử giáo viên tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GD&ĐT tổ chức. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm trộn đề trắc nghiệm, tập huấn sinh hoạt chuyên môn qua hệ thống “Trường học kết nối”.
      Năm học 2016 – 2017, nhà trường triển khai Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho tất cả cán bộ, giáo viên của trường. Cuối năm học, lãnh đạo trường tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên và báo cáo về Sở GD&ĐT theo quy định.


Một tiết học tại Trường THPT Ngọc Tố

      - Cải cách tài chính công
      Nhà trường ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lí, sử dụng các nguồn tài chính theo các văn bản hướng dẫn hiện hành; có thực hiện công khai tài chính.
      - Hiện đại hóa hành chính
      Nhà trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lí và giảng dạy. Thường xuyên sử dụng các phần mềm trong quản lí và dạy học như: quản lí nhân sự; quản lí học sinh; quản lí điểm; quản lí tài chính, tài sản; quản lí thiết bị,...
      - Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
      Thực hiện công văn số 705/SGDĐT-TCCB ngày 28/3/2017 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GD&ĐT, nhà trường đã ra Quyết định số 36/QĐ-THPTNT ngày 31/3/2017 về việc thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Đồng thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trường THPT Ngọc Tố theo Quyết định số 37/QĐ-THPTNT ngày 31/3/2017.
      Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại đơn vị, Tổ kiểm tra đề nghị Trường THPT Ngọc Tố ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017-2018; thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; thực hiện các báo cáo CCHC theo quy định.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016