Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 529
 23/05/2017
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-SGDĐT ngày 19/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện một số nội dung CCHC, cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Trong quý I năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 137/KH-SGDĐT ngày 19/01/2017 về việc thực hiện CCHC năm 2017; chỉ đạo các Trường, Trung tâm trực thuộc Sở ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính ở các đơn vị; đồng thời tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác CCHC năm 2017.
- Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 699/KH-SGDĐT ngày 27/3/2017 về việc kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017.
Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra 7/13 phòng, tổ chuyên môn thuộc Sở (tỉ lệ 53,8%) và 20/40 đơn vị trực thuộc (tỉ lệ 50%). Nội dung kiểm tra bao gồm: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng; việc thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền địa phương và các nội dung công tác CCHC. 
Trong tháng 4/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra (đợt 1) việc thực hiện công tác CCHC tại một số đơn vị. Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra phát hiện một số thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo kết luận kiểm tra và yêu cầu các đơn vị khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện CCHC tại đơn vị.
- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch số 578/KH-SGDĐT ngày 13/3/2017 về việc tuyên truyền CCHC năm 2017. 
Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 1099/KH-SGDĐT ngày 11/5/2017 về tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017-2020.
2. Kết quả thực hiện các nội dung CCHC
- Về cải cách thể chế 
Trong quý I năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 184/KH-SGDĐT ngày 06/02/2017 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quý II năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 837/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2017 ban hành quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; trong đó có quy định quy trình trình lãnh đạo Sở ký văn bản. Qua đó, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo được đảm bảo tính chính xác, khả thi.
- Về cải cách thủ tục hành chính
Nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, ngày 06/02/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 185/KH-SGDĐT về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Hiện tại, số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo được niêm yết công khai tại trên trang thông tin điện tử và bảng niêm yết của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 32/32 thủ tục. 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 8188 hồ sơ TTHC; trong đó có 16 hồ sơ thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, 89 hồ sơ thuộc lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ và 8077 hồ sơ thuộc lĩnh vực thi THPT quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo đã xử lý, trả kết quả đúng hạn 105 hồ sơ. Số hồ sơ đang xử lý (chưa đến hạn) là 8077 hồ sơ.


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Sở Giáo dục và Đào tạo sắp xếp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở theo quy định tại Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng. Ngày 04/7/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3630/QĐ-SGDĐT ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng. Tháng 5 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 837/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2017 ban hành quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trong tháng 02 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các thủ tục chuyển các Trường Dân tộc nội trú THCS về huyện quản lý theo phân cấp.
- Về vâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
Năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; triển khai thực hiện trong ngành nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên.
Tiếp tục hực hiện đề án tinh giản biên chế, trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Sở Nội vụ thẩm định, giải quyết tinh giản biên chế đối với 03 đối tượng ở các đơn vị trực thuộc.
- Về cải cách tài chính công
Trong quý I năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai, minh bạch về thu chi tài chính của cơ quan tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 và công khai hàng tháng tại bảng thông báo nội bộ của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Về hiện đại hóa hành chính                                                             
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục sử dụng mạng internet, mạng nội bộ, hộp thư điện tử (email) theo tên miền @soctrang.e, trang thông tin điện tử (website) trong việc trao đổi thông tin, dữ liệu về nhân sự, phục vụ công tác quản lý. Ngoài ra, Sở GDĐT vẫn đang sử dụng phần mềm PMIS (Personal Management Information System), EMIS (Education Management Information System), MISA để phục vụ công tác quản lý nhân sự, quản lý tài sản.
Năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan. Trong tháng 01 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành mục tiêu chất lượng của cơ quan và phòng ban; ban hành chính sách chất lượng và Kế hoạch số 72/KH-SGDĐT ngày 12/01/2017 về đánh giá nội bộ năm 2017.
- Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 32 TTHC thuộc 03 lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, quy chế thi, tuyển sinh và Hệ thống văn bằng, chứng chỉ theo cơ chế một cửa.
Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa; thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của đơn vị.


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Trường THPT An Lạc Thôn

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, trong đó có một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc Sở; xây dựng phương án tự chủ về tài chính đối với các đơn vị trực thuộc và đề án xã hội hóa giáo dục trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo; đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các đơn vị trực thuộc Sở; tự chấm điểm chỉ số CCHC cơ quan Sở; thực hiện điều tra, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2017 theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016