Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc
 725
 17/05/2017
Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Trường THCS và THPT Tân Thạnh 

Cải cách hành chính (CCHC) là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn và thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của mình.
Trong giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính nhà nước tập trung vào một số nội dung như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.
Để thực hiện hiệu quả, đầy đủ các nội dung về CCHC, năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng đều ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác CCHC. Cụ thể, Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-SGDĐT ngày 19/01/2017 về thực hiện CCHC năm 2017, trong đó nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của Sở GDĐT và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; đồng thời ban hành Công văn số 47/SGDĐT- TCCB ngày 07/3/2017 về việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác CCHC. Ngoài ra, để giúp các bộ phận, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, Sở GDĐT đã triển khai Kế hoạch số 699/KH-SGDĐT ngày 27/3/2017 của Sở GDĐT về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.


Bảng niêm yết văn bản hành chính của Trường THPT Vĩnh Hải

Trong các ngày 03/5, 04/5 và 05/5/2017, Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trường THPT Vĩnh Hải, THCS&THPT DTNT Vĩnh Châu và THCS&THPT Tân Thạnh. Nhìn chung, các đơn vị đã ban hành và thực hiện triển khai Kế hoạch nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Trong 04 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thực hiện một số nội dung trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; bố trí nhân sự  và nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của đơn vị; phân công nhiệm vụ công chức, viên chức ở đơn vị theo vị trí việc làm và trình độ chuyên môn; ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; thực hiện quy hoạch công chức, viên chức đào tạo sau đại học theo qui định; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện kiểm kê và quản lý tài sản theo quy định; xây dựng quy chế làm việc, nội quy học sinh, quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016-2017.


Bảng niêm yết các thủ tục hành chính của Trường THPT Vĩnh Hải 

Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đã đề nghị các đơn vị khắc phục một số thiếu sót, đặc biệt là nội dung về thủ tục hành chính, cụ thể là điều chỉnh các thủ tục hành chính của Trường theo quy định, trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết và quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, chú ý các đơn vị thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản.

Tác giả: Nguyệt Tú
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016