Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017
 540
 06/03/2017
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

      Nhằm đánh giá lại công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017, ngày 03 tháng 3 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Hội trường Sở.  Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bà Quách Kim Hằng, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ và các đại biểu là Trưởng các phòng, tổ chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
      Tại Hội nghị, đại biểu được nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016; triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017; triển khai Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; đồng thời thông qua dự thảo bảng tổng hợp chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Danh Hoàng Nguyên, Trưởng phòng TCCB báo cáo kết quả CCHC năm 2016

      Tại Hội nghị, bà Lê Thị Hồng Ba, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng chia sẻ thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Thành phố Sóc Trăng. Một số đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn, giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở đơn vị.
      Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc quan tâm thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính, cụ thể như:
      - Trưởng các phòng có thủ tục hành chính phải sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc thực hiện các thủ tục hành chính của phòng; tuyệt đối không để tình trạng: Hồ sơ đã trả cho cá nhân, tổ chức mà trên phần mềm lại báo “hồ sơ trễ hạn”.
      - Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch tuyên truyền và Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017; tham mưu lãnh đạo ban hành quyết định quy định tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị trực thuộc; thực hiện tốt nội dung Cải cách tổ chức bộ máy và Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đại biểu tham dự Hội nghị CCHC

      - Văn phòng Sở rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc của cơ quan; thực hiện công tác kiểm kê, quản lý tài sản công theo quy định; triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng.
      - Phòng Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí thực hiện CCHC hàng năm; trong năm 2017, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án tự chủ về tài chính; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đồng thời xây dựng phương án xã hội hóa giáo dục trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
      - Tổ Một cửa tham mưu lãnh đạo Sở sắp xếp lại cán bộ phụ trách công tác của tổ theo quy định; tham mưu lãnh đạo trang bị cơ sở vật chất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo hướng hiện đại; tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân về việc thực hiện TTHC tại cơ quan.

Ông Nguyễn Việt Mười, PGĐ Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      - Tổ công tác ISO tiếp tục hoàn chỉnh và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan.
      - Tổ Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; cập nhật đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo lên trang thông tin điện tử của Sở; xây dựng quy chế hoạt động của Tổ Công nghệ thông tin; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và quản lý.
      - Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, chuẩn hóa và niêm yết công khai các thủ tục hành chính; thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ, công bố lại hệ thống; phối hợp với các phòng ban Sở xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4  đối với một số thủ tục hành chính của cơ quan.
      - Chuyên viên phụ trách công tác pháp chế triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của ngành.
      - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở phân công cán bộ quản lý phụ trách công tác cải cách hành chính ở đơn vị; triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định; thực hiện bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở đơn vị theo quy định; tổ chức rà soát, chuẩn hóa và công bố các thủ tục hành chính ở đơn vị; tổ chức tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tại đơn vị theo quy định.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: TCCB

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016