Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 515
 07/12/2016
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Năm 2016, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chuyên đề về CCHC, triển khai sinh hoạt trong Đảng bộ.

      Năm 2016, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chuyên đề về CCHC, triển khai sinh hoạt trong Đảng bộ. Tại Nghị quyết sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy Sở khẳng định một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác CCHC, trong đó có công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chính. Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung ở một số vấn đề sau: Quán triệt và nhận thức rõ đây là vấn đề quan trọng, được thể hiện cụ thể trong các Nghị quyết của các đảng bộ, chi bộ; đồng thời triển khai thực hiện cùng với sự đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm; xử lý kịp thời những trường hợp sai quy định; kịp thời nêu gương, nhân rộng điển hình tốt.
      Việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được thể hiện rõ trong từng nhiệm vụ CCHC; trong đó tập trung nhất ở 4 nội dung: Việc phân công nhiệm vụ CCHC, việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, công tác tuyên truyền CCHC và công tác kiểm tra CCHC.
      1. Về việc phân công nhiệm vụ CCHC, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phân công 01 lãnh đạo và 01 công chức phụ trách công tác CCHC. Trong quy định chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ CCHC cho phòng Tổ chức cán bộ. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo còn quyết định cử  01 công chức phụ trách công tác pháp chế và thành lập các tổ chuyên môn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ CCHC như: Tổ Công nghệ thông tin, Tổ Một cửa, Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính. Hàng tháng, các cá nhân phụ trách báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo Sở. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với sự chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận giúp cho chất lượng công tác CCHC của cơ quan từng bước được nâng cao.
      2. Về việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, hàng năm, căn cứ vào kế hoạch thực hiện CCHC của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện CCHC của Sở. Để tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện các nội dung sau:
      - Ban hành công văn hướng dẫn các phòng ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC tại đơn vị. Định kỳ hàng quý, các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC về Sở Giáo dục và Đào tạo.
      - Dự trù kinh phí thực hiện công tác CCHC; trong đó có kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác cải cách hành chính; hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính; kinh phí tuyên truyền CCHC, kiểm tra CCHC, kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan, kinh phí khen thưởng v.v..
      - Ban hành tiêu chí đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các trường trung học phổ thông của tỉnh Sóc Trăng, trong đó có tiêu chí thực hiện nhiệm vụ CCHC nhằm khuyến khích các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC.
      - Chỉ đạo phòng Tổ chức cán bộ - đơn vị phụ trách công tác CCHC - xây dựng chuyên đề “Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng”. Qua chuyên đề, Sở Giáo dục và Đào tạo rút ra được nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC của cơ quan và xây dựng được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.
      - Chỉ đạo Tổ Một cửa triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm; niêm yết và đăng tải công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của ngành và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện đánh giá nội bộ, xem xét và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008.
      - Chỉ đạo phòng nghiệp vụ sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức; có kế hoạch điều chuyển đội ngũ giáo viên nhằm giải quyết tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ tại các đơn vị trực thuộc, sử dụng có hiệu quả số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Đồng thời, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; trong đó có kế hoạch bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ CCHC.
      - Giao Tổ Công nghệ thông tin triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.


Đoàn Kiểm tra công tác CCHC của tỉnh làm việc với Sở GD&ĐT Sóc Trăng

     3. Về công tác tuyên truyền CCHC, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC. Đặc biệt, trong năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền với đa dạng nội dung và hình thức. 
     Về nội dung tuyên truyền, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác CCHC; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC của tỉnh và cơ quan Sở; tuyên truyền các cách làm hay trong công tác CCHC ở các đơn vị v.v..
     Về hình thức tuyên truyền, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền các nội dung CCHC qua trang thông tin điện tử, qua các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, qua niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng Sở, tại bảng thông báo tại các đơn vị trực thuộc. Trong năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo còn tổ chức viết tin, bài về công tác CCHC. Nội dung tin, bài xoay quanh việc thực hiện CCHC ở cơ quan, đơn vị; các cách làm hay (sáng kiến) trong trong tác CCHC; các cá nhân điển hình trong việc thực hiện CCHC. Các tin, bài được tuyển chọn, đăng website Sở (chuyên trang CCHC) và website của các đơn vị trực thuộc. Các tin, bài được trả nhuận bút theo quy định; từ đó thu hút được nhiều đối tượng tham gia cộng tác. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn bộ tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC, triển khai tuyên truyền trong cơ quan Sở và các đơn vị công lập trực thuộc; từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa của công tác CCHC.
     4. Về công tác kiểm tra CCHC, năm 2013, 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép kiểm tra CCHC với kiểm tra công tác chuyên môn tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. Cách làm này tiết kiệm được thời gian và kinh phí; tuy nhiên, nội dung kiểm tra CCHC chưa sâu, số lượng đơn vị được kiểm tra chưa đảm bảo theo quy định. Năm 2015, 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành riêng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc; trong đó đảm bảo kiểm tra 50% các đơn vị trực thuộc (trong 02 đợt) và kiểm tra đầy đủ các nội dung trong công tác CCHC. Sau khi kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn yêu cầu các đơn vị khắc phục các hạn chế, yếu kém và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua các đợt kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC tại các đơn vị.
     Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, trong thời gian qua, công tác CCHC ở cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, các nội dung công tác CCHC được thực hiện có chất lượng; chỉ số CCHC ở đơn vị từng bước được cải thiện; nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao.
     Tóm lại, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định giải pháp quan trọng là tăng cường sự chỉ đạo, điều hành. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận thực hiện nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và nêu gương điển hình đối với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC; gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Tác giả: Dương Thanh Bình
Nguồn: TCCB

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016