Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 1999
 16/08/2016
Kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Thể chế hành chính nhà nước với một hệ thống pháp luật (bao gồm Luật, các văn bản pháp quy dưới Luật) do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành chính là cơ sở pháp lý cho các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp thực hiện quản lý, bảo đảm thống nhất quản lý Nhà nước trên phạm vi quốc gia.

      Trong thời gian qua, công tác cải cách thể chế được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả công tác cải cách thể chế của Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01/01/2016 đến 01/8/2016 như sau:
      - Về việc tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách
      Năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng ký tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 01 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo). Sau khi dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành lấy ý kiến các sở ngành, các đơn vị trực thuộc; trình Sở Tư pháp thẩm định, đến tháng 4/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngày 04/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.
      Tháng 7 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Sở Tư Pháp thẩm định dự thảo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, Cao Đẳng, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên thuộc tỉnh quản lý từ  năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự kiến trong năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Nghị quyết quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên thuộc tỉnh quản lý từ  năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
      - Tình hình triển khai kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các vấn đề phát hiện và kết quả trong quá trình rà soát
      Nhằm kịp thời phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới,  ngày 15/4/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch số 701/KH- SGDĐT về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
      Qua rà soát, các đơn vị phát hiện Mục I và Mục II Phụ lục 18 của Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng không phù hợp. 
      Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021, mức thu học phí hiện nay theo Mục I, II, Phụ lục 18 của Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng là không phù hợp, không đảm bảo kinh phí cho nhà trường hoạt động.
      Trên cơ sở đó, ngày 07/3/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2610/QĐ-SGDĐT thành lập Tổ soạn thảo dự thảo các văn bản QPPL, dự thảo Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. Ngày 28/4/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 790/SGDĐT-KHTC gửi Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo mức thu học phí cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngày 23/5/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 948/SGDĐT-PC gửi Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng để thẩm định dự thảo tờ trình và quy định về mức thu học phí cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
      Qua tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, các trường Cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục nghề và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh, bổ sung dự thảo;  trình UBND tỉnh Sóc Trăng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.
      - Kết quả triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành thuộc niên độ kiểm tra
      Trong năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai 05 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau: 
      - Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạp pháp luật (Công văn số: 46/SGDĐT-PC ngày 11/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ);
      - Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính (triển khai thông qua các cuộc họp lệ Hiệu trưởng, trưởng phòng GDĐT, họp lệ phòng hàng tháng).
      Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: Thanh Bình

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016