Hôm nay, ngày 24 tháng 03 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
BQL đầu tư và xây dựng

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
bqldautuxaydung.sosoctrang@moet.edu.vn
0792212100
 
Nguyễn Ngọc Nguyên
 Phó Giám đốc ban QLDA Sở
 nguyenngocnguyen@soctrang.edu.vn
 0947499599
 
Nguyễn Đức Thắng
 Kế Toán trưởng của Ban
 nguyenducthang@soctrang.edu.vn
 0945757603
 
Trần Tuấn Huynh
 Cán bộ kỹ thuật
 trantuanhuynh@soctrang.edu.vn
 0977036036
 
Lê Thanh Tùng
 Cán bộ kỹ thuật
 lethanhtung@soctrang.edu.vn
 0948611727
 
Trần Thị Thy Hoàng
 Cán bộ
 tranthithyhoang@soctrang.edu.vn
 0915117927
 
Kim Lý Trường Hải
 Cán bộ
 kimlytruonghai@soctrang.edu.vn
 0917699509