Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
bangiamdoc.sosoctrang@moet.edu.vn
0793824074
Nguyễn Thị Tuyết Hà
  Giám đốc
  nguyenthituyetha@soctrang.edu.vn
  0918037366
 
Châu Tuấn Hồng
  Phó Giám đốc
  chautuanhong@soctrang.edu.vn
  01234568118
 
Lý Rotha
  Phó Giám đốc
  lyrotha@soctrang.edu.vn
  0919080601
 
Nguyễn Việt Mười
  Phó Giám đốc
  nguyenvietmuoi@soctrang.edu.vn
  0904787237