Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Ngành GDĐT Sóc Trăng: Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2017-2018
 586
 02/11/2017
Ngành GDĐT Sóc Trăng: Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2017-2018

Ngành GDĐT Sóc Trăng: Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2017-2018

Ngành GDĐT Sóc Trăng: Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2017-2018

      Nhằm thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng trong việc tuyên truyền, chấn chỉnh các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đối với việc thực hiện đúng các khoản thu từ học sinh năm học 2017-2018. Ngay từ tháng 8/2017, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1998/SGDĐT-KHTC ngày 31/8/2017 về việc hướng dẫn thu, chi học phí cấp bù, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và các nguồn thu khác trong năm học 2017-2018 cho tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai, thực hiện.
      Đồng thời, nhằm thực hiện tốt theo Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC, ngày 27/10/2017 của Bộ GDĐT về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, Sở GDĐT đã giao cho Thanh tra Sở thành lập 03 Đoàn tiến hành thanh tra một số cơ sở giáo dục (bao gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc 3 đơn vị: thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm và huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng). 
      Qua kiểm tra, các đơn vị đều tuân thủ, thực hiện tốt các quy định của ngành về thực hiện các khoản thu đầu năm; có lập kế hoạch về việc thu chi hoạt động của nhà trường trong năm học 2017-2018 theo tinh thần Công văn số 1998/SGDĐT-KHTC ngày 31/8/2017 của Sở GDĐT; căn cứ công văn hướng dẫn liên quan đến việc thu, chi đầu năm học của các Phòng GDĐT; có lấy ý kiến, xin chủ trưởng của tất cả PHHS, chính quyền địa phương trước khi tiến hành vận động xã hội hóa tại đơn vị. Tuy nhiên, Đoàn thanh tra cũng phát hiện một số đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa ghi nhận được phần đóng góp ý kiến của PHHS, số lượng, tỉ lệ của PHHS đồng ý, tán thành với các khoản thu theo hình thức thỏa thuận trong biên bản họp PHHS; một số đơn vị thực hiện thu các khoản thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và PHHS chưa hợp lý về quy trình theo tinh thần Công văn số 1998/SGDĐT-KHTC của Sở GDĐT; một số kế hoạch hoạt động của Ban ĐDCMHS chưa thể hiện đầy đủ các nội dung theo Điều 8, 9, 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT; trong phần thông báo các khoản thu đầu năm ở một số đơn vị vẫn chưa tách biệt các khoản thu theo quy định, khoản thu hộ - chi hộ, khoản thu theo sự thỏa thuận nên dễ gây hiểu nhầm trong PHHS và người dân.
      Từ những hạn chế nêu trên, Sở GDĐT đã xây dựng, ban hành các kết luận thanh tra nhằm chấn chỉnh đối với các đơn vị được thanh tra thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời, Sở GDĐT giao cho Thanh tra Sở tham mưu kịp thời với Lãnh đạo Sở trong việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thụ tại các đơn vị còn lại nhằm thực hiện tốt theo các quy định của Bộ GDĐT tại Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC, ngày 27/10/2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Ngành.

Tác giả: Minh Tự
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc