Hôm nay, ngày 24 tháng 03 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 2104
 23/06/2016
Bảng thông báo tại Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

Bảng thông báo tại Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

Năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) đối với 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở và 02 đơn vị trực thuộc. Năm 2016, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 554/KH-SGDĐT ngày 29/3/2016 về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2016 tại các đơn vị trực thuộc Sở và Kế hoạch số 783/KH-SGDĐT ngày 28/4/2016 về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2016 tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị trong 02 đợt. Đợt 01 (từ 5/5 đến 13/5/2016), kiểm tra tất cả các phòng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Sở và 12 đơn vị trực thuộc. Đợt 2 (từ 10/10 đến 17/10/2016), kiểm tra 11 đơn vị trực thuộc Sở.

1. Những mặt làm được

- Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-SGDĐT ngày 29/01/2016 về việc thực hiện CCHC năm 2016; ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC; biên soạn tài liệu tuyên truyền CCHC. Đồng thời, có công văn hướng dẫn các phòng ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ CCHC. Các đơn vị trực thuộc Sở có ban hành kế hoạch CCHC tại đơn vị.

            - Về cải cách thể chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng (Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng). Trong tháng 4/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 701/KH-SGDĐT ngày 15/4/2016 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Về cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị được kiểm tra có niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; một số đơn vị thực hiện thùng thư góp ý nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh của học sinh, phụ huynh học sinh.

Ngày 11/01/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 45/KH-SGDĐT về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bãi bỏ các thủ tục hành chính không đúng quy định và ban hành bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Về cải cách tổ chức bộ máy, phòng Tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

Các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức hoạt động theo điều lệ trường; các đơn vị có xây dựng quy chế làm việc, nội quy trường học, nội quy đối với học sinh; phân công nhiệm vụ, bố trí công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, viên chức.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo quy hoạch đào tạo sau đại học đối với 110 cán bộ, công chức, viên chức. Trong 5 tháng đầu năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cử 39 công chức, viên chức dự tuyển sau đại học; cử 15 công chức, viên chức đi học sau đại học; cử 01 công chức học lớp Thanh tra viên chính. Các đơn vị trực thuộc Sở có quy hoạch đào tạo sau đại học và cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Thực hiện Đề án Tinh giản biên chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định cho 02 viên chức được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

DSC_0036.JPG

Trong 5 tháng đầu năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc theo Thông tư liên tịch số 22, 23/2015/TTLTT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS và THPT công lập.

DSC_0083.JPG

- Về cải cách tài chính công, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị được kiểm tra có ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

- Về việc hiện đại hóa nền hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc tiếp tục sử dụng mạng internet, website, mạng LAN, email theo tên miền @soctrang.e trong việc trao đổi thông tin; sử dụng phần mềm PMIS, EMIS, MISA trong công tác quản lý nhân sự, quản lý tài sản. Năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai sử dụng phần mềm Một cửa điện tử trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

2. Những mặt hạn chế

- Một số đơn vị không báo cáo tình hình thực hiện CCHC hoặc báo cáo không đúng thời gian quy định.

-  Một số đơn vị chưa ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC; chưa thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chưa đưa nhiệm vụ công tác CCHC vào tiêu chí thi đua; chưa thực hiện được cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị trực thuộc.

- Việc sử dụng, bảo quản, thanh lý tài sản nhà nước ở một số đơn vị trực thuộc Sở chưa đúng quy định.

- Việc cập nhật, bổ sung thông tin trên trang thông tin điện tử của một số đơn vị chưa đúng theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Sau khi kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn thông báo kết quả kiểm tra và yêu cầu các đơn vị khắc phục những hạn chế, báo cáo kết quả khắc phục về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: Thanh Bình

Ý kiến bạn đọc

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 226/SGDĐT-TCCB
15/02/2019

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ trong ngành giáo dục

 228/SGDĐT-TCCB
15/02/2019

Tăng cường hoạt động Hội đồng trường của các đơn vị theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số ...

 229/SGDĐT-TCCB
05/02/2019

Xin phép đi nước ngoài và tăng cường công tác quản lý đoàn ra

 184/SGDĐT-TCCB
01/02/2019

Rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL giai đoạn 2016-2010

 183/TB-SGDĐT
31/01/2019

Kết quả điểm xét hồ sơ thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên ...

 2664/TB-HĐXTH
23/11/2018

Danh sách dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng ...

 2437/KH-SGDĐT
30/10/2018

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm ...

 2422/SGDĐT-TCCB
29/10/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người ...

 2299/TB-SGDĐT
11/10/2018

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học ...

 1919/SGDĐT-TCCB
24/08/2018

Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT

 1891/SGDĐT-TCCB
21/08/2018

Tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên cấp THCS, cấp THPT

 1758/SGDĐT-TCCB
31/07/2018

Triển khai Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ

 1578/KH-SGDĐT
03/07/2018

Kiểm tra việc thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2018 và kế hoạch đến năm 2021; duyệt biên ...

 862/QĐ-SGDĐT
29/05/2018

Điều chỉnh thang điểm và đánh giá, phân loại trong tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá, phân loại ...

 1178/SGDĐT-TCCB
18/05/2018

Bổ sung danh sách giáo viên cấp THCS, THPT thi thăng hạng từ hạng II lê hạng I, năm 2018

 1097/SGDĐT-TCCB
10/05/2018

Triển khai Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GDĐT

 874/SGDĐT-TCCB
16/04/2018

Đăng ký nhu cầu thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập ...

 836/HD-SGDĐT
11/04/2018

Công tác quy hoạch và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và ...

 519/QĐ-SGDĐT
26/03/2018

Ban hành tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá, phân loại công chức

 520/QĐ-SGDĐT
26/03/2018

Điều chỉnh tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá, phân loại viên chức và người lao động

 561/SGDĐT-TCCB
19/03/2018

Chấp hành quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp

 572/SGDĐT-TCCB
19/03/2018

Hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2018

 444/QĐ-SGDĐT
15/03/2018

Ban hành tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá, phân loại viên chức và người lao động

 537/SGDĐT-TCCB
15/03/2018

Thực hiện các quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường

 423/SGDĐT-TCCB
06/03/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại công chức

 251/SGDĐT-TCCB
05/02/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018

 EI.04.01.18
01/02/2018

Học bổng cho các cán bộ Việt Nam các khoá học về giáo dục tại Israel

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 149/TB-SGDĐT
24/01/2018

Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lí tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và ...

 CV
24/01/2018

Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2018 nhận hồ sơ đăng ký

 141/SGDĐT-TCCB
23/01/2018

Triển khai thực hiện Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 ...

 111/SGDĐT-TCCB
17/01/2018

Triển khai thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 2929/SGDĐT-TCCB
19/12/2017

Triển khai thực hiện Quyết định Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh

 2718/SGDĐT-TCCB
14/11/2017

Cử cá nhân, nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2395

 2661/SGDĐT-TCCB
08/11/2017

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 2504/SGDĐT-TCCB
25/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản của giáo viên nữ trùng với thời gian nghỉ hè

 2444/SGDĐT-TCCB
18/10/2017

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập

 2363/KH-SGDĐT
10/10/2017

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm ...

 2160/SGDĐT-TCCB
18/09/2017

Thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 2130/SGDĐT-TCCB
14/09/2017

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018

 2069/SGDĐT-TCCB
07/09/2017

Hướng dẫn chi trả chế độ phụ cấp đối với viên chức phụ trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 2073/SGDĐT-TCCB
07/09/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 2073/SGDĐT-TCCB
07/09/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 2016/SGDĐT-TCCB
01/09/2017

Thành lập tổ chuyên môn ở trường Trung học

 1968/SGDĐT-TCCB
28/08/2017

Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

 1736/SGDĐT-TCCB
01/08/2017

Tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên THPT

 1623/SGDĐT-TCCB
17/07/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GD&ĐT

 1172/KH-SGDĐT
19/05/2017

Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đến năm 2021

 837/QĐ-SGDĐT
11/05/2017

Ban hành quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

 943/SGDĐT-TCCB
26/04/2017

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán các trường trực thuộc Sở

 873/SGDĐT-TCCB
18/04/2017

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

 800/KH-SGDĐT
07/04/2017

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021

 705/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ...

 695/SGDĐT-TCCB
27/03/2017

Tăng cường công tác quản lý đoàn ra

 510/SGDĐT-TCCB
03/03/2017

Hướng dẫn, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

 477/SGDĐT-TCCB
27/02/2017

Hướng dẫn chuyển công tác của viên chức ngành giáo dục năm 2017

 12/SGDĐT-TCCB
04/01/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2967/TCCB-SGDĐT
29/12/2016

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán các trường trực thuộc Sở

 2568/SGDĐT-TCCB
24/11/2016

Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học năm 2016

 2224/KH-SGDĐT
25/10/2016

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm ...

 2106/SGDĐT-TCCB
12/10/2016

Góp ý dự thảo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

 955/HDLN-SGDĐT-BHXH
07/10/2016

Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

 1827/SGDĐT-TCCB
12/09/2016

Ký kết hợp đồng lao động và bổ nhiệm, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh viên chức làm công việc hỗ ...

 1755/SGDĐT-TCCB
01/09/2016

Tổng hợp báo cáo quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

 1516/SGDĐT-TCCB
10/08/2016

Cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính

 1460/SGDĐT-TCCB
03/08/2016

Rà soát, thống nhất danh sách đăng ký đào tạo SĐH năm 2017

 TCCB
02/08/2016

Tổng hợp đánh giá, xếp loại thủ trưởng các đơn vị trực thuộc năm học 2015-2016

 536/SGDĐT-TCCB
25/03/2016

Thực hiện Chỉ thị 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

 467/SGDĐT-TCCB
14/03/2016

Tham gia CHương trình nâng cao năng lực và thành tích giảng dạy

 412/SGDĐT-TCCB
07/03/2016

Hướng dẫn chuyển công tác công chức, viên chức năm 2016

 393/SGDĐT-TCCB
02/03/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016

 188/SGDĐT-TCCB
25/01/2016

Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016

 149/KH-SGDĐT
20/01/2016

Kế hoạch chuyển đổi vi trí công tác đối với kế toán các đơn vị trực thuộc Sở theo Nghị định ...

 145/TB-SGDĐT
20/01/2016

Thông báo danh sách bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới CBQL các trường trực thuộc Sở 2015

 11/SGDĐT-TCCB
05/01/2016

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 2381/KH-SGDĐT