Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 06 tháng 04 năm 2020

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở xử lý công việc tại cơ quan và tại nhà theo Bảng phân công số 536/SGDĐT-VP ngày 01/4/2020.

Thứ Ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở xử lý công việc tại cơ quan và tại nhà theo Bảng phân công số 536/SGDĐT-VP ngày 01/4/2020.

Thứ Tư, ngày 08 tháng 04 năm 2020

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở xử lý công việc tại cơ quan và tại nhà theo Bảng phân công số 536/SGDĐT-VP ngày 01/4/2020.

Thứ Năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở xử lý công việc tại cơ quan và tại nhà theo Bảng phân công số 536/SGDĐT-VP ngày 01/4/2020.

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở xử lý công việc tại cơ quan và tại nhà theo Bảng phân công số 536/SGDĐT-VP ngày 01/4/2020.

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2020

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 04 năm 2020

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn